Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właściciel

Sklep internetowy YANOWSKA.pl działający pod adresem internetowym http://yanowska.pl jest własnością firmy YANOWSKA.PL Agnieszka Janowska z siedzibą w Kłaju 32-015, Kłąj 391, NIP: 6282138786 , REGON: 384022969, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwany dalej Usługodawcą

2. Regulamin

Realizacja sprzedaży w sklepie YANOWSKA.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.) zwany dalej Regulaminem

3. Sklep

Sklep jest to serwis internetowy funkcjonujący pod domeną http://yanowska.pl, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, zwany dalej Sklepem. Przeglądanie treści Sklepu nie wymaga podania żadnych danych ani też założenia konta.

4. Klient

Klientem Sklepu jest pełnoletnia osoba, która złożyła w Sklepie Zamówienie, zwany dalej Klientem.

5. Konsument

Konsumentem jest Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, zwany dalej Konsumentem.

6. Zaproszenie do złożenia oferty

Informacje o towarach dostępne w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

7. Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu +48 888 69 38 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej: shop@yanowska.pl, a także osobiście, pod adresem: Kłaj 391, 32-015 Kłaj.
Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora, z usług którego korzysta dzwoniący wg stawek operatora sieci komórkowej Play.

II. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

1. Ceny

Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy produktu - koszt ten jest wskazany w momencie składania Zamówienia.

2. Promocje i rabaty

Rabaty nie obejmują kosztów dostawy ani usługi "płatność przy odbiorze". Rabaty obejmują tylko koszt zamówionych produktów.

Rabaty liczone są od aktualnej ceny produktu widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia. 

Rabat nie może zostać przyznany istniejącemu już zamówieniu. Nie ma możliwości obniżenia ceny już złożonemu i opłaconemu zamówieniu. Rabatu można użyć tylko w momencie składania zamówienia.

Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą. Nie ma możliwości uzyskania jednego większego kodu rabatowego w sytuacji posiadania dwóch (lub więcej) mniejszych kodów jednorazowych.

Produkty objęte już promocją nie podlegają innym pozostałym rabatom, chyba, że sprzedający określił i poinformował o takiej możliwości.

Zamówienia, nawet złożone jednego dnia, nie sumują się w celu uzyskania gratisu (np. zestawu kosmetyków) lub innej promocji. Promocja obejmuje jedno zamówienie.

 

Rabat jednorazowy (indywidualny)

Rabat nie jest imienny, jest on na okaziciela.

Można go przekazać innej osobie. Rabat w formie kodu rabatowego przyznawany indywidualnie jest jednorazowy.

Rabat raz przypisany do zamówienia nie może być z niego usunięty.

Rabat może obejmować wszystkie produkty w sklepie lub produkty z wybranej kategorii.

W przypadku anulowania zamówienia rabat przepada - nie można go wykorzystać w innym zamówieniu. Wysokość rabatu informuje jaki procent wartości całego zamówienia (brutto) zostanie od niego odjęty po przypisaniu rabatu do danego zamówienia.

Rabat jednorazowy ma swój okres ważności. Jeśli rabat straci swoją ważność, nie może już zostać wykorzystany. Nie należy się też za niego żadna rekompensata. 

 

Rabat wielorazowy

Jest to kod rabatowy udostępniony publicznie - na stronie sklepu, na Instgramie, na Facebooku i innych miejscach, z których każdy użytkownik ma możliwość pobrania go.

Rabat wielorazowy dostępny jest dla każdego użytkownika i może być on użyty wielokrotnie przez jedną osobę.

Rabat wielorazowy ma swój termin ważności określony przez sprzedającego.

 

3. Umowa sprzedaży

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Sklepie i znajdujące się w jego ofercie w chwili składania Zamówienia.

4. Dostawa i koszty dostawy

A.     Realizacja dostawy jest wykonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost bądź Poczty Polskiej (tylko dla wysyłek zagranicznych) działającej na zlecenie Usługodawcy.

B.     Koszt dostawy jest zmienny, zależny od ilości zakupionego towaru, chyba że zamówienie przekroczy sumę 500 zł – wtedy koszt dostawy pokrywa Sprzedający. Darmowa dostawa nie dotyczy wysyłek zagranicznych.

C.    Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz obszaru określonego jego kodem pocztowym, ale nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych. Warunki dostawy (czas dostawy) jest różny dla przesyłek zagranicznych.

D. Więcej informacji na stronie Czas i koszty dostawy.

 

5. Możliwość zmiany lub rezygnacji z zamówienia

Klient ma możliwość dokonania zmiany w Zamówieniu lub rezygnacji z niego, przesyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@yanowska.pl do momentu wysłania przez Sklep Zamówienia. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.

6. Odmowa realizacji zamówień

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

A.     Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

B.     Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych – gdy nie ma możliwości dostarczenia towaru do miejsca zadeklarowanego odbioru.

7. Brak produktu

W przypadku braku produktu Sklep skontaktuje się z Klientem, który może:

A.     zrezygnować z całego Zamówienia.

B.     wyrazić zgodę na późniejszą dostawę całego Zamówienia lub brakującego produktu (dostawa w kilku częściach).

C.    wyrazić zgodę na zamianę na inny produkt.

7. Zwrot kosztów

W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, które zostało następnie anulowane, Sklep niezwłocznie, w terminie do 14 dni roboczych dokona zwrotu zapłaconej kwoty (za zakupiony towar) na wskazane przez Klienta konto.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

III. REJESTRACJA KLIENTA

1. Brak wymogu rejestracji

Składanie Zamówień możliwe jest także bez uprzedniej rejestracji konta w Sklepie.

2. Warunki rejestracji

Rejestracja konta polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Sklepie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Konto użytkownika

W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość zapisania dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień.

4. Dane dostępowe

Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5. Usunięcie konta

Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres: sklep@yanowska.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).

6. Nieodpłatność usługi

Usługa konta świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

7. Zawieszenie / wypowiedzenie dostępu

Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. PROCES ZAMÓWIENIA

1. Wymogi techniczne

Prawidłowe korzystanie ze Sklepu wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

A.     dostęp do sieci Internet.

B.     przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą plików Cookies.

C.    posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

2. Zawarcie umowy

Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Sklepu oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego produktów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych produktów oraz kosztów dostawy.

3. Okres składania zamówienia

Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Sklep, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Koszyk

Wybór produktów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

5. Szczegółowy proces zamówienia

Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”ZŁÓŻ ZAMOWIENIE” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Zmiany

Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

7. Obowiązki informacyjne Usługodawcy

Usługodawca prezentując produkty w Sklepie i w trakcie procesu składania Zamówienia, jednakże  najpóźniej przed wciśnięciem przez Klienta przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, poinformuje go w sposób jasny i zrozumiały o:

A.     głównych cechach produktu.

B.     swoich danych identyfikujących, w szczególności o nazwie, adresie, numerze telefonu przedsiębiorstwa, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą.

C.    adresie pod którym Konsument może składać reklamacje.

D.    łącznej cenie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki, opłaty za dostawę oraz sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie dostawy Zamówienia oraz procedurze reklamacyjnej.

E.     kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

F.     kosztach zwrotu towaru, które ponosi Klient w przypadku odstąpienia od umowy.

G.    sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o treści formularza odstąpienia od umowy i pouczenia o odstąpieniu od umowy.

H.    obowiązku dostarczenia towarów bez wad.

I.      istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

J.     możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

8. Potwierdzenie Zamówienia

Sklep potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie po wyborze przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:

A.    danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy.

B.    danych Klienta.

C.    numeru Zamówienia.

D.    listy produktów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi.

E.     kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty.

F.     całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami.

G.    sposobu oraz terminu dostawy.

H.    informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy.

I.      link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

J.     linków do stron zawierających:

a.     stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;

b.     możliwości i procedury pozasądowego rozwiazywania sporów;

c.     opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;

d.     akceptowane sposoby zapłaty i jej termin.

9. Kontakt telefoniczny

Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

10. Kontakt Klienta

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@yanowska.pl, w treści wiadomości podając numer Zamówienia.

11. Adres dostawy

Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

12. Towar wolny od wad

Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

V. PŁATNOŚCI

1. Płatności w Sklepie

Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. 

Więcej informacji na stronie Formy płatności.

2. Metody płatności

 

A. Płatność natychmiastowa poprzez system Shoper (tylko dla PLN)

B. Płatność przelewem tradycyjnym 

C. Płatność ratalna

D. Płatność BLIK

E. Płatność PayPo

F. Płatność kartą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Więcej informacji na stronie Formy płatności.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.

2. Sposób składania reklamacji

Reklamacje należy składać pisemnie na adres korespondencyjny sklepu: YANOWSKA.pl, Kłaj 391, 32-015 Kłaj. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACYJNYM.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

4. Sposoby uznania reklamacji

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie reklamowanej rzeczy wraz pisemnym oświadczeniem i jeśli to możliwe, dowodem zakupu.
W przeciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki poinformujemy konsumenta o decyzji w sprawie jej rozpatrzenia. Koszty reklamacji pokrywa kupujący.
Rzeczy, które były nieużywane oraz prane niezgodnie z zaleceniami na metce oraz na instrukcji prania, nie uznawane za niezasadne.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep niezwłocznie usunie wadę albo wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na stronie Zwroty, Reklamacje, Wymiany

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny.

Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu. Oświadczenie należy złożyć na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem: FORMULARZ , przed upływem tego terminu na adres korespondencyjny: YANOWSKA.pl, Kłaj 391, 32-015 Kłaj lub korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@yanowska.pl. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Proces odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres korespondencyjny Usługodawcy YANOWSKA.pl, Kłaj 391, 32-015 Kłaj lub przekazać je osobie upoważnionej przez Usługodawcę do ich odbioru. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3. Zwrot pieniędzy

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami lub też zwrot za zakupiony towar następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności następuje do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.

Kupujący będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Sprzedawca zwraca wszystkie koszty, w tym poniesione wcześniej przez konsumenta koszty przesyłki, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

W przypadku nieodebrania opłaconego zamówienia przez klienta, po otrzymaniu zwrotu, zwrócona zostaje wartość zamówionego towaru. Wartość przesyłki nie zostaje zwrócona, ponieważ w takim przypadku zostajemy obciążeni przez firmę przewozową dodatkową opłatą za zwrot.

4. Zmniejszenie wartości

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wartość kwoty do zwrotu zostaje również pomniejszona w przypadku nieodesłania otrzymanych gratisów, tj np. gumka do włosów. Wszystkie aktualne informacje oraz zasady znajdują się w stopce w Promocje, rabaty, darmowa dostawa.

 5. Zwroty rzeczy z działy OUTLET

Rzeczy oznaczone jako OUTLET, czyli takie, których cena została znacząca obniżona ze względu na posiadające widoczne wady, o której to wadzie klient był poinformowany, nie podlegają reklamacjom, zwrotom ani wymianom.

VIII. DANE OSOBOWE

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokonując zakupu w sklepie yanowska.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę YANOWSKA.PL Agnieszka Janowska jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Janowska. Niezbędnym przymiotem administratora danych osobowych jest posiadanie kompetencji decyzyjnych w stosunku do danych, które znajdują się w jego dyspozycji. O celach i środkach przetwarzania danych osobowych decyduje Zespół ds. Bezpieczeństwa YANOWSKA.PL Agnieszka Janowska zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail

 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail bezpośrednio związanych z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 wrzesień 2015.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl